Beheerplan Online

Nieuwegeinse Golfclub

Nieuwegeinse Golfclub

De Nieuwegeinse

De Nieuwegeinse Golf Club is een golfbaan gelegen op de grens van Nieuwegein en Houten.

De club beschikt over een 9 holes wedstrijdbaan en 9 oefenholes. Daarnaast zijn er diverse oefenfaciliteiten aanwezig waar spelers hun spel kunnen verbeteren en lessen kunnen volgen.

Kwaliteit en duurzaamheid

De Nieuwegeinse staat voor een duurzame bedrijfsvoering, spelkwaliteit en een unieke spelervaring op iedere hole.

Hoe komt dat tot stand? Middels dit digitaal beheerplan geven we u graag een kijkje in de keuken: hoe wordt de kwaliteit van de golfbaan hoog gehouden? En hoe wordt deze kwaliteit voor de toekomst gecontroleerd en gerealiseerd? En hoe zorgt de golfclub voor zijn landschap en natuur?

Over ons beschrijving NGC

De golfbaanarchitect

De golfbaanarchitect achter de Nieuwegeinse is Alan Rijks. Hij heeft de golfbaan ontworpen en is nog steeds betrokken bij het verder optimaliseren van het landschap.

De baancommissie

De baancommissie is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de golfbaan.

Baanonderhoud door J. De Ridder BV

De golfbaan wordt in topconditie gehouden door een team van enthousiaste greenkeepers. Deze onderhoudsploeg is in dienst van aannemersbedrijf J. De Ridder. De dagelijkse aansturing wordt uitgevoerd door hoofdgreenkeeper John van Mildert.

Landschap Het landschap van de NGC

De landschappen op de baan

De Nieuwegeinse bestaat uit een afwisseling van verschillende landschapstypen. Iedere hole heeft hiermee een eigen identiteit.

Aan de rand van de Nederlandse rivierdelta ligt de Nieuwegeinse Golfclub. Een landschap dat sinds jaar en dag door de mens in cultuur is gebracht.

Bodem

Ontdek de relatie tussen de bodem en het grondgebruik.

(Cultuur)historie

Hoe is het landschap ontstaan en welke cultuurhistorie is nog zichtbaar?

Natuur

Meerwaarde voor golf

Natuur en golf gaan hand in hand op de Nieuwegeinse Golfclub. 

Bomen en plantvakken

Ontdek de beplanting van de Nieuwgeinse Golfclub.

Waterpartijen en oevers

Ontdek de waterpartijen en oevers van de Nieuwgeinse Golfclub

Spel De spelementen

De holes

Bekijk de kwaliteitsborging van de holes op de Nieuwegeinse Golfclub.

Hindernissen

Hoe maken hindernissen het spel uitdagend? En hoe worden ze beheerd?

Faciliteiten

De er zijn veel (oefen)faciliteiten op de Nieuwegeinse Golfclub; samen geven ze vorm aan de identiteit van de Nieuwegeinse: gastvrijheid en kwaliteit.

Duurzaamheid Duurzaam golfbaanbeheer

Wat is GEO?

Wat is Golf Environment Organization (GEO) is en waarom is de Nieuwegeinse Golfclub GEO-gecertificeerd?

Minder verbruik

Op welke wijze bespaart de Nieuwegeinse Golfclub op het verbruik van water en energie?

Milieubeheer

De Nieuwegeinse Golfclub heeft duurzaam milieubeheer op en rondom de golfbaan hoog in het vaandel staan. Wat komt daarbij kijken?.

De Nieuwegeinse

De Nieuwegeinse Golf Club is een golfbaan gelegen op de grens van Nieuwegein en Houten.

De club beschikt over een 9 holes wedstrijdbaan en 9 oefenholes. Daarnaast zijn er diverse oefenfaciliteiten aanwezig waar spelers hun spel kunnen verbeteren en lessen kunnen volgen. Het terrein beslaat ca. 26 hectare grond aan de voet van kasteel Heemstede.

De golfbaan wordt gekenmerkt door een open karakter, waterpartijen met flauw oplopende taluds, en uitzicht op het kasteel en de bijgebouwen. Aan de zuid-oostkant wordt het terrein begrensd door de A27 en aan de noord-westzijde door agrarisch gebied. Dit stuk grond is in vroegere tijden kasteeltuin geweest. Ten zuiden van de golfbaan doorsnijdt het Amsterdam-Rijnkanaal het landschap met daaraan parallel de Heemsteedseweg.

Baandetails

 • Wedstrijdbaan (9 holes, 5490 meter, geopend in 2002)
 • Oefenbaan (9 holes, 725 meter, geopend in 2002)
 • Minimaal NGF clubhandicap 54 vereist
Kwaliteit en duurzaamheid

De Nieuwegeinse Golfclub heeft in de afgelopen jaren een grote sprong vooruit gemaakt in de baaninrichting en het beheer ervan. De kwaliteitsverhoging waarop gekoerst is, heeft dus haar vruchten afgeworpen. Belangrijk is nu voor de toekomst deze kwaliteit te bewaken en in het beheer te continueren.

Beheerplan online van de Nieuwegeinse Golf Club is gebaseerd op de ontwikkelingen die de golfbaan afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Om de ontwikkelingen in goede banen te leiden, zoals de renovaties en certificering, zijn er diverse rapportages verschenen.

Nu de golfclub een doorkijk wil maken richting de toekomst is het van belang de uitgangspunten te herijken. Wat zijn de kwaliteiten die behouden moeten blijven? Welke moeten nog gerealiseerd worden?

Dit beheerplan spitst zich toe op alle elementen in het buitengebied en de groene elementen van het verblijfsgebied. Het gaat hier dus om bijvoorbeeld karakteristieke solitaire bomen, plantvakken, de waterpartijen met verschillende typen oevers en de bloemrijke graslanden die zo typerend zijn voor de golfbaan.

De golfbaanarchitect

Alan Rijks is senior lid van het Europees Instituut van Golfbaan Architecten (EIGCA). Dit instituut vertegenwoordigt de meest gekwalificeerde en ervaren golfbaan architecten van Europa.  Alan heeft 25 jaar ervaring als golfbaanarchitect met meer dan 65 projecten op uiteenlopende locaties in de wereld, in Europa, Azië en Afrika.

Alan Rijks heeft twee keer de Nederlandse Milieuprijs op het gebied van natuurontwikkeling gewonnen. Daarnaast heeft hij in Nederland de eerste golfbaan in de Ecologische Hoofdstructuur aangelegd, golfbaan Gaasterland in Friesland. Deze golfbaan is binnen Europa de eerste golfbaan met een Groen Label, uitgegeven door het Nederlandse Ministerie van Landbouw.

Met zijn ruime praktijkervaring kan hij praktijkgericht oplossingen bieden tijdens de ontwerp- en aanlegfase. Naast ontwerpervaring heeft hij ook een unieke kennis en ervaring in de aanleg van projecten en het houden van toezicht daarop. Hands-on betrokkenheid in de aanlegfase van projecten is van wezenlijk belang om van een goed en uitdagend ontwerp een top klasse golfbaan te maken.

Alan Rijks heeft Landschapsarchitectuur gestudeerd in Nederland en in Brussel, België.

De baancommissie

De baancommissie is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gehele terrein van de golfclub (uitgezonderd  de gebouwen), met als belangrijkste aandachtsgebied de golfbaan en  het omringende groen, de waterlopen en de paden.

Op de Nieuwegeinse zijn Fokko Dijkema (baancommissaris) en Cor Kil de drijvende krachten achter de baancommissie. 

De Baancommissaris neemt in het algemeen het beheer van de baanelementen voor zijn rekeningVooral de relatie tussen baan en spel speelt hierin een zeer belangrijke rol. In de regel stelt hij de begrotingen op voor het volgend jaar en bij voorkeur voor de komende drie jaar. Hij heeft overleg betreffende de baan met het bestuur, de baancommissie, golfarchitect en de aannemer.

De (overige) leden van de baancommissie zullen specifieke kennis inbrengen daar waar dit gevraagd wordt. Hierbij valt te denken aan onder andere (werk)ervaringen op het gebied van beheer en onderhoud van groenvoorzieningen en inzicht in ruimtelijke datasystemen zoals een Geografisch Informatie Systeem (GIS).

Baanonderhoud door J. De Ridder BV

De Ridder onderhoudt zo’n twaalf golfbanen, verspreid over Nederland. Elke golfbaan heeft zijn eigen team met gekwalificeerde (hoofd)greenkeepers. Zij werken met specialistisch materieel dat door de eigen materieeldienst zorgvuldig wordt onderhouden.

De Ridder onderscheidt zich door te werken met een beeldkwaliteitsplan speciaal voor het onderhoud van golfcomplexen. Hierdoor vindt het onderhoud niet meer op basis van vooraf vastgelegde frequentie plaats, maar op basis van de geformuleerde doelstellingen rondom de beeldkwaliteit die de Nieuwegeinse Golfclub en De Ridder nastreven.

In het plan zijn handvatten openomen om de overeengekomen kwaliteit meetbaar te maken. De Ridder neemt hierbij de verantwoordelijkheid en de zorg op zich om het kwaliteitsniveau te handhaven of te creëren. Dit geldt niet alleen voor de golftechnische gedeelten maar voor al het groen en grijs binnen het complex.

De landschappen op de baan

De Nieuwegeinse bestaat uit een afwisseling van verschillende landschapstypen. Iedere hole heeft hiermee een eigen identiteit. Zo zijn er botanische en ecologisch waardevolle graslanden aanwezig. Solitair staande bomen en plantvakken met inheemse boomsoorten of fruitbomen wisselen elkaar af. Daarnaast zijn er op de Nieuwegeinse Golfclub diverse waterpartijen aanwezig, soms met natuurlijke oevers, soms met een houten beschoeiing.

Bij een spelronde over de Nieuwegeinse Golfclub komt u verschillende landschappen tegen. Van bosachtige holes met veel beplanting van inheemse boomsoorten tot holes met een herkenbaar agrarisch uiterlijk door de aanwezige fruitbomen en bloemrijke graslanden.

Het rivierengebied

Onder de noemer landschap komen een aantal factoren samen die bepalend zijn voor het uiteindelijke beeld en beleving van de golfbaan. Het rivierengebied waarin de golfbaan is gesitueerd kenmerkt zich door weidegebied afgewisseld met fruitteelt en akkerbouw. Belangrijk is het cultuurhistorische element in de vorm van het kasteel Heemstede en de oude verdedigingswerken van de Hollandse Waterlinie.  Verder is de aanwezigheid van grote infrastructurele voorzieningen als het Amsterdam Rijnkanaal en de A27 bepalend voor de landschappelijke structuur. Het is van belang dat de A27 zoveel mogelijk buiten wordt gesloten door groene afgrenzing.

(Cultuur)historie

Ontginning van het landschap

De eerste ‘bewoning’ zal naar schatting tussen 2300 en 12 v.Chr. zijn geweest. Dit waren voornamelijk jagers en verzamelaars, zonder een vaste woon- en verblijfplaats.

De eerste echte bewoners van het Kromme Rijn gebied vestigden zich op de droge zandige ruggen die de rivier heeft achtergelaten. Doordat na de vorming door de rivier de stroomruggen hoog gelegen waren, vond de ontginning van het ‘nieuwe’ landschap hier als eerste plaats. Er werd landbouw bedreven. De lager gelegen rivierkomgronden werden, wanneer droog genoeg, gebruikt voor veeteelt.

Kasteel Heemstede

Duidelijk aanwezig historische elementen in het landschap zijn het kasteel Heemstede en een aantal boerderijen in de directe omgeving. Eerste vermeldingen van Heemstede gaan terug tot 1219. In de tijd tussen 1219 en 1323 is het kasteel waarschijnlijk in zijn oude voorkomen gebouwd. In 1645 is ongeveer 500 meter in westelijke richting het kasteel gebouwd in de vorm zoals nu aanwezig.

In het begin van de 20e eeuw is een deel van het golfterrein begroeid geweest met bomen. Het is waarschijnlijk dat dit een hakhoutperceel is geweest waar hout geoogst werd door de grondeigenaar. De essen die op de golfbaan gedurende de aanleg bewaard zijn gebleven, zijn hier de stille getuigen van. Ook is er een boomgaard geweest en heeft een deel uit polder bestaan waarop veeteelt werd gepleegd.

De nieuwe Nederlandse Waterlinie

Een jonger cultuurhistorisch element is de Nieuwe Nederlandse waterlinie die dichtbij de golfbaan ligt. Dit verdedigingswerk markeert het landschap met dijken en vestigingen. Doel van dit waterwerk was de mogelijkheid om het land onder water te zetten om vijandelijke troepen te desoriënteren en verplaatsing moeilijker te maken.

Waterhuishouding

De waterhuishouding van het gebied is in twee niveaus onder te verdelen: grondwater en oppervlaktewater. Natuurlijk staan deze twee niveaus wel met elkaar in verbinding en vindt er uitwisseling plaats.

Grondwater

Zoals te zien is op de kaart varieert het grondwater van 0,40 tot 1,20 meter onder het maaiveld. Dat duidt op een vrij natte bodem waardoor het water gedraineerd (kunstmatig afgewaterd) moet worden voor een goede graskwaliteit en dus speelkwaliteit.

De vochtige bodem kenmerkt ook de vegetatie/bomen op de golfbaan: Met name elzen en wilgen zijn veel te zien op de golfbaan.

Oppervlaktewater

Langs de oostgrens van de golfbaan ligt een belangrijke hoofdwatergang met een wisselend waterpeil. De vijvers in het oostelijk deel van de golfbaan hebben ditzelfde peil. Dit wil zeggen dat gedurende het jaar het waterniveau  in de vijvers en sloten kan wisselen.

Het oppervlaktewater wordt gebruikt voor de beregening van de golfbaan.

Bodem

De golfbaan en het gebied eromheen is gevormd door een rivierarm van de toenmalige Rijn in de periode van circa 2000-500 v.Chr. Door het uitspoelen en afzetten van rivierklei, zand en grind heeft er landschapsbouw plaatsgevonden die resulteerde in een stelsel van kommen (lage delen) en stroomruggen (hoge delen). Het gebied maakt, met gemeente Houten, deel uit van het Kromme Rijngebied.

De ondergrond van de golfbaan is in het zuidelijke en oostelijke deel hoofdzakelijk zware klei met een zware tussenlaag of ondergrond. In het centrale en westelijke deel van het gebied wordt zware zavel tot lichte klei met een homogeen verlopend profiel aangetroffen.

Deze bodem heeft er toe geleid dat het terrein van de golfbaan vruchtbare gronden heeft, waar boomsoorten als kers, els en iep zich thuis voelen. De mounds op de golfbaan zijn opgebouwd uit het zand vermengd met klei die vrijkwam bij het uitgraven van de vijvers.

Meerwaarde voor golf

Plant en dier spelen een grote rol in het beheer en onderhoud van de golfbaan. De golfbaan is opgedeeld in onderdelen waarbij ieder beheertype een eigen ecologische functie en waarde heeft. Op de meer intensief onderhouden spelelementen is de ruimte voor plant en dier  natuurlijk beperkt. Direct daarbuiten neemt de waarde al fors toe. De vele kilometers oever op de golfbaan zijn dusdanig aangelegd dat er een optimaal leefmilieu ontstaat voor planten die goed groeien in de overgangsmilieu's van nat naar droog. Ook zijn hier paaiplaatsen voor vissen en kunnen amfibien eitjes afzetten. Riet wordt gemaaid, maar niet overal tegelijkertijd en ook niet ieder jaar. In het broedseizoen worden er vanzelfsprekend geen verstoringen voor vogels veroorzaakt. 

De rol van de natuur is dus groot en zelfs leidend, met oog voor de hoofdfunctie van het terrein: golf. Middels het GEO-certificaat is deze zorg geborgd in beleid én uitvoering.

Bomen en plantvakken

Solitaire bomen

De vrijstaande, solitaire, bomen op de Nieuwegeinse Golfclub geven de golfbaan een afwisselend beeld door de verscheidenheid in soorten. Op de Nieuwegeinse Golfclub komen de volgende soorten voor: zomereik, gewone es, schietwilg, zwarte els, Hollandse iep, haagbeuk, diverse oude fruitboomrassen.
Solitaire bomen worden gebruik door vogels als broedplek, door vleermuizen als winterverblijf, maar ook door tal van insecten zoals vlinders en kevers om te foerageren en te overwinteren.

Plantvakken

Plantvakken zijn groepen bomen met al dan niet een struik die het beeld en de functie van het plantvak bepalen. Op de Nieuwegeinse Golfclub zijn de plantvakken gezond en bestaan uit gebiedseigensoorten die passen bij de aanwezige bodem.
Plantvakken dienen als foerageer- en nestplaats voor veel vogels en andere dieren. Insecten, met name vlinders, zijn sterk gebaat bij bloesems van struik- en boomsoorten.

Beheer

Het beheer van de solitaire bomen en plantvakken is erop gericht om een gezond bomenbestand te ontwikkelen. Een gezond bomenbestand bestaat uit verschillende boomsoorten en verschillende leeftijden (jong en oud). Gezonde bomen hebben vrijwel geen dood hout, waardoor de veiligheid van de speler wordt gegarandeerd.
Op sommige plekken in het terrein worden de plantvakken en bomen minder intensief beheerd, wat leidt tot een natuurlijker element. Hier profiteren dieren en diverse bloeiende planten van.

Het beheer van de plantvakken en bomen bestaat uit:

 • (Op)snoeien;
 • Het dunnen van de beplanting;
 • Het aanplanten van gebiedseigen soorten;
 • Maaien rondom solitaire bomen en in een deel van de plantvakken.
Hagen en struweel

Hagen

De hagen op de Nieuwgeinse Golfclub begeleiden de spelers van de ene hole naar de ander hole.
Hagen bieden in volwassen en volgroeide vorm nestgelegenheid aan kleine vogels en als schuilplek voor andere soorten fauna. Er worden drie soorten hagen gehanteerd: beuken, veldesdoorn en meidoornhagen.

Struweel

Struweel is aanwezig in en rondom plantvakken en vormen een dichte struiklaag. Struweel dient als foerageer- en nestplaats voor veel vogels en andere dieren. Insecten, met name vlinders, zijn sterk gebaat bij bloesems van struik- en boomsoorten.

Beheer

Beheer van hagen en struweel is nodig om de beplanting vitaal te houden. Wanneer er te lang geen beheer plaatsvindt, blijven de struikvormers groeien en sterft de 'binnenzijde' van de plant af door een gebrek aan licht. Daarom is het nodig om op termijn een grotere struik volledig terug te snoeien tot op de stam, of om delen van een haag te verwijderen.

Het beheer van hagen bestaat uit:

 • het in vorm snoeien van deze houtige elementen;
 • wanneer er delen van een haag afsterven, worden de gaten opgevuld met nieuw plantmateriaal.

Het beheer van struweel bestaat uit:

 • het terugzetten van de struiken, wanneer deze te groot worden en andere jonge beplanting dreigen te verdringen;
 • wanneer er grote gaten vallen in de beplanting door het afsterven van grotere struiken, worden de gaten opgevuld met nieuw plantmateriaal.
Waste area en bloemrijk grasland

Waste area

Een waste area is een extensief onderhouden deel van de baan waar open zand, grazige vegetatie en ruigtekruiden elkaar afwisselen. De schrale ruigte en verschillende kruiden, bieden habitat voor verschillende insecten zoals vlinders en kevers. Deze trekken op hun beurt vervolgens weer vogels aan die hier foerageren.

Bloemrijk grasland

Bloemrijk grasland bestaat uit een grazige, kruidenrijke begroeiing met een minimale bedekking van houtige vegetatie. Bloemrijk grasland is een terreintype waar veel insecten op afkomen vanwege de aanwezigheid van blad, nectar en andere voedingsstoffen. Vogels maken gebruik van ruigte als schuil- en foerageergebied. De zaden van de planten voorzien ook in het najaar nog in voedsel.

Beheer

Het beheer van de waste areas en het bloemrijk grasland heeft tot doel om te voorkomen dat deze terreindelen volgroeien met hogere beplanting zoals sturiken en bomen.

Het volgende beheer wordt uitgevoerd aan waste areas:

 • Maaien van de vegetatie;
 • Extensief onderhoud aan het zand door af en toe te harken.

Het volgende beheer wordt uitgevoerd aan bloemrijk grasland:

 • Jaarlijks maaien en afvoeren;
 • Bij verruiging van brandnetel of distels tweemaal per jaar maaien en het maaisel afvoeren.
Waterpartijen en oevers

Waterpartijen

Op de golfbaan zijn diverse waterpartijen en watergangen die jaarrond water bevatten. Een deel van het water mag bedekt zijn met waterplanten als gele plomp en kroossoorten, maar een groot deel (80%) blijft ook open. De waterkwaliteit is zo goed dat het water kan worden gebruikt voor de beregening van de golfbaan.

Voor vissen, amfibieën, vogels en waterplanten is de aanwezigheid van open water essentieel. Een goede balans tussen flora– en fauna is het streven waardoor er minimale overlast is van bijvoorbeeld algen.

Oevers

Oevers vormen de overgang van water naar land. Door de grote hoeveelheid aan vijvers en slootjes op de golfbaan is de lengte aan oevers groot. Een afwisseling van hoge en lage begroeiing creëert een interessant landschap en leefgebied. Oevers zijn door hun dynamisch karakter en de overgang van droog naar nat vrijwel altijd interessante en waardevolle locaties voor plant en dier.

Op de Nieuwegeinse Golfclub komen de volgende oevertypen voor:

 • Speloever met een houten beschoeiing;
 • Speloever met een strak gemaaide grasvegetatie;
 • Natuuroever met een flauw talud dat is begroeid met diverse bloeiende kruidensoorten;
 • Ijsvogel- en zwaluwwand met steile oevers als broedgelegenheid voor deze vogelsoorten.

Beheer

Het beheer van de waterpartijen is erop gericht op het water open te houden van snelgroeiende plantensoorten waardoor er een goede balans ontstaat tussen open water en begroeid water. De oevers worden beheerd om deze veilig te houden voor spelers (de speloevers) en een aantrekkelijk habitat voor dieren en planten (de natuuroevers en ijsvogel- en zwaluwwand).

Het volgende beheer wordt uitgevoerd voor de waterpartijen:

 • Uitbaggeren;
 • monitoren waterkwaliteit;
 • vaststellen waterbodemdiepte en bepalen van gewenste waterprofiel.

Het volgende beheer wordt uitgevoerd voor de oevers:

 • Maaien en afvoeren op juiste tijdstippen (april/mei en of oktober, november);
 • schonen waterkanten met maaikorf (1x i.c.m. maaibeurt);
 • maaisel afvoeren;
 • schoonmaken van de drains.
De holes

De spelelementen

Op de Nieuwegeinse Golfclub komen diverse spelementen voor. Deze spelelementen vormen samen de holes waar op wordt gespeeld. Er wordt in het beheer van de holes onderscheid gemaakt in de volgende spelelementen:

 • Greens en voorgreens;
 • Tees;
 • Fairways;
 • Semi-rough;
 • Rough.

Daarnaast zijn er enkele vormen van hindernissen aanwezig op de holes.

Kwaliteitsborging

De Nieuwegeinse Golfclub beschikt over een uitgebreid beheerplan voor de holes. Hierin is beschreven welk beheer nodig is om de grasmat in een optimale gezondheid en dus kwaliteit te houden. Dit beheerplan wordt door het bestuur en de greenkeepers opgesteld. De baancommissie heeft inspraak om de kwaliteitsstandaard zo hoog mogelijk te houden en de spelers hiervan op de hoogte te brengen. De kwaliteit van de spelelementen wordt jaarlijks beoordeeld. Op basis van deze waarnemingen worden actiepunten voor het jaar vastgesteld.

Beheer

In het baanonderhoud is veel aandacht voor bodemverbetering om zo op termijn het gebruik van toevoegingen te kunnen terugdringen. Door middel van gestructureerd beheer, dat wordt uigevoerd door geschoold personeel, wordt er gewerkt aan een gezonde grasmat die bestand is tegen ziekten en plagen.

Er wordt beheerd op de volgende manieren:

 • Maaien en afvoeren maaisel op greens, voorgreens en tees;
 • Maaien op fairways, semi-rough;
 • Extensief maaien van de rough;
 • Groot onderhoud zoals beluchten, holprikken, bezanden en wanneer nodig renovaties.
Hindernissen

De hindernissen

Op de Nieuwegeinse Golfclub komen verschillende hindernissen voor op de holes. Deze hindernissen zijn als volgt te groeperen:

 • Bunkers en waste areas;
 • Sloten;
 • Bomen.

Rol in het spel

Hindernissen worden aangelegd en ontworpen om het spel uitdagend te maken. Een hindernis mag nooit het spel oneerlijk maken door het opzettelijk onmogelijk te maken om er goed uit te kunnen spelen.
De hindernissen op de Nieuwegeinse Golfclub vullen daarnaast het spel aan met een bepaalde landschappelijke waarde. Een waste area of sloot past bij de openheid van een aantal holes, terwijl tactisch geplaatste bomen de nadruk leggen op bosrijkere holes.
Daarnaast geeft een goed onderhouden hindernis een onderhouden uitstraling aan de hole.

Beheer

Het beheer van de hindernissen is bedoeld om deze in stand te houden zodat zij niet in de loop der tijd afnemen in kwaliteit en uitstraling.

Het beheer van bunkers en waste areas bestaat uit:

 • Harken;
 • Randen maaien en herstellen waar nodig;
 • Verwijderen van losse objecten zoals takken of eikels.

Het beheer van sloten bestaat uit:

 • Schonen;
 • Randen maaien om deze vrij te houden van de hoge begroeiing;
 • Controleren op veiligheid voor spelers (bijvoorbeeld instabiele oeverranden.

Het beheer van bomen bestaat uit:

 • (Op)snoeien om te zorgen voor een takvrije uitspeelmogelijkheid;
 • Controleren op dood hout voor de veiligheid van spelers.
Faciliteiten

Faciliteiten

De Nieuwegeinse Golfclub bestaat uit meer dan alleen een golfbaan. Bezoekers en clubleden kunnen gebruikmaken van meerdere faciliteiten die een bezoek aan de golfbaan onvergetelijk maken.

In het clubhuis staan sfeer en service centraal. Bij brasserie 't Geyn zijn zowel golfers als bezoekers welkom om te proeven van de gerechten en dranken met een locale herkomst.

Daarnaast zijn de volgende oefenfaciliteiten aanwezig: een moderne driving range met target greens met 24 afslagplaatsen (waarvan 16 overdekt), een putting green, een chipping green en een oefenbunker. Bij deze oefenfaciliteiten is ook de golfschool gevestigd.
Spelers kunnen ook een ronde spelen op de uitdagende 9-holes oefenbaan waarin alle facetten die u ook op de wedstrijdbaan tegenkomt, zijn verwerkt.
De golfshop voorziet spelers van hun golfbenodigdheden.

Ten slotte is er de onderhoudsfaciliteit van de greenkeepers. Hier vindt het onderhoud aan machines en opslag van grondstoffen en baanonderdelen plaats en krijgen de greenkeepers instructie over de dagelijke werkzaamheden.

Gastvrijheid en kwaliteit

De Nieuwegeinse Golfclub is zowel toegankelijk voor leden als greenfeespelers. Spelers en passanten zijn welkom van het clubhuis gebruik te maken voor een versnapering. Daarnaast wordt het terrein doorkruist met een openbaar wandelpad dat langs de natuurlijke elementen van de golfbaan voert. 

Kwaliteit van baanonderhoud en bedrijfsvoering staan hoog in het vaandel. Zo werkt de greenkeeping dagelijks aan een perfecte presentatie van de holes. Al het aanwezige personeel is geschoold en bezit de juiste certificaten voor het werk dat zij uitvoeren. 
Het uitgebreide aantal commissies staat open voor vragen en ideeën van spelers.

Wat is GEO?

Golf Environment Organization

Committed to Green is een programma dat is ontwikkeld om golfbaanbeheerders te stimuleren bewust om te gaan met natuur en milieu. Na het doorlopen van het programma kan de internationale certificering door de Golf Environment Organization (GEO) worden aangevraagd. dit duurzameinitiatief wordt ondersteund en erkent door de Europese Golf Associatie, de Royal & Ancient Golf Club of St Andrews, de PGA European Tour, de Federatie van Europese Golf Greenkeepers Associatie (FEGGA), de Federatie van Europese Golfbaanarchitecten en de Europese Commissie.

Na het doorlopen van het GEO-certificeringsproces en een bezoek van een door de Golf Environment Organization aangestelde auditor, toetst een panel van deskundigen of de golfclub overeenkomstig de criteria uitvoering heeft gegeven aan het natuur- en milieuprogramma en wordt het GEO-certificaat uitgereikt.

GEO op de Nieuwegeinse Golfclub

In juni 2008 is het CtG-certificaat uitgereikt aan de golfclub, in 2010 is dit certificaat omgezet naar het internationale GEO-certificaat. in 2013 ontving de Nieuwgeinse Golfclub de verlenging voor dit duurzame certificaat.

De golfclub committeert zich hiermee aan een verantwoord natuur- en milieubeheer. De rapportage die hier aan ten grondslag ligt, omhelst een aantal maatregelen die worden verweven in dit beheerplan. Gedurende de planvorming worden elementen regelmatig getoetst aan de uitgangspunten van dit certificaat.

Minder verbruik

Duurzaam waterverbruik

De Nieuwegeinse Golfclub vindt het belangrijk dat het verbruik van schoon drinkwater zoveel mogelijk wordt beperkt, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het spelletje golf en de golfbeleving.
Jaarlijks wordt het verbruik gemonitord zodat duidelijk wordt welke trend er in het waterverbruik zit. Ook is recent het beregeningssysteem van de golfbaan aangepast, waardoor er nu gerichter en dus zuiniger beregend kan worden.

Daarnaast voert de Nieuwegeinse Golflclub de volgende acties uit om het waterverbruik laag te houden:

 • Selectie van droogtebestendige grassen voor de spelelementen;
 • Waterbesparende toiletten en douchekoppen zijn geinstalleerd;
 • In de keuken worden waterbesparende aparaten gebruikt.

Duurzaam energieverbruik

Het verbruik van energie, zowel electriciteit als brandstoffen, wordt nauwlettend gevolgd en geregisteerd. Op deze wijze is er inzicht in welke faciliteiten de meeste energie verbruiken en waar een mogelijke vermindering mogelijk is. Ook koopt de golfclub sinds 2012 groene energie in bij de energieleverancier. 

De Nieuwegeinse Golflclub voert de volgende acties uit om het energieverbruik laag te houden:

 • Het gebruik van elektrische golfcarts;
 • De installatie van energiezuinige verlichting;
 • Een goed geïsoleerd clubhuis dat minder energie verbruikt.
Milieubeheer

Duurzaam afvalbeheer

Op de Nieuwegeinse Golfclub wordt afval zo goed mogelijk gescheiden om tot zo min mogelijk 'rest'afval te komen. Zo worden glas, papier en plastic gescheiden bij het clubhuis en de greenkeepersloods. Maaiafval van de fairways blijft liggen en maaiafval van de greens, tees en semi-rough wordt apart opgeslagen en afgevoerd.

Daarnaast wordt het personeel op de golfclub er op geattendeerd om afval zo goed mogelijk te scheiden waardoor iedereen een steentje bijdraagt.

Verantwoord bemesten

Bemesting gebeurt op de Nieuwegeinse Golfclub enkel met een goed bemestingsplan dat jaarlijks wordt herzien. Om de hoeveelheid toegepaste meststoffen zo laag mogelijk te houden, wordt er op andere manieren zorg gedragen voor een vitale grasmat. Bijvoorbeeld door de bodemstructuur te verbeteren en de keuze voor grassoorten die passen bij de ondergrond.

Bestendig gebruik gewasbescherming

Gewasbescherming is op dit moment een groot punt van discussie in zowel de politiek als ook op de golfbanen. De Nieuwegeinse Golfclub speelt in op deze ontwikkelingen door het verbruik van deze middelen te beperken. Zo worden eerst mechanische ingrepen (zoals het voorkomen van dikke viltlagen en het pleksgewijs en met de hand uitsteken van onkruiden) ingezet voordat er wordt gespoten.
De gebruikte middelen die worden ingezet door de greenkeeping zijn altijd de minst schadelijke producten die op de juiste wijze en in een zo laag mogelijke dosering worden toegepast. 

Natuur en duurzaamheid

Natuur en natuurbehoud zijn belangrijke speerpunten in het dagelijkse beheer van de Nieuwegeinse Golfclub. Niet voor niets lieten ze het Beheerplan Buitengebied opstellen om gestructureerd zorg te kunnen dragen voor de aanwezige flora en fauna. 

Een vast onderdeel van deze zorg voor de natuur bestaat uit het uitvoeren van inventarisaties naar de aanwezige flora en fauna. Hierdoor wordt duidelijk welke (beschermde) soorten op de golfbaan voorkomen. Hier wordt het beheer dan op aangepast om geen schade aan bijzondere soorten te veroorzaken.

Daarnaast voert de Nieuwegeinse Golfclub de volgende acties ten behoeve van de natuurwaarden:

 • inzaaien van de bloemrijke graslanden met gebiedseigen soorten;
 • aangepast maaibeheer voor de rietkragen;
 • verschralen van de vegetatie buiten de holes om op die manier meer biodiversiteit te creëren.